Kontakt

Mail: info@rojava.se

Plusgiro: 765059-1

Bankgiro: 5013-1697

Bankkonto: 99602607650591